Skitime

Ready for a unique experience?

Image Alt

Voorwaarden

 

 1. Bijzondere voorwaarden van skitime Flandria reizen (seasonstory)

 1. Geen herroepingsrecht

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

 1. Bij K.B. van 18 november 2002 houdende uitsluiting van sommige overeenkomsten op afstand betreffende het verrichten van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, van het toepassingsgebied van de artikelen 79 en 80 ven de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (B.S. 3 december 2002) (hierna: “Wet Handelspraktijken”) zijn bepaalde op afstand gesloten reisovereenkomsten uitgesloten van het toepassingsgebied van de artikels 79 en 80 van de (oude) Wet Handelspraktijken, thans de artikels 46 en 47 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (B.S. 12 april 2010) (hierna: “Wet Marktpraktijken”).
 1. Bijgevolg beschikt de Klant, zoals hierna sub artikel 2 gedefinieerd, niet over het herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 47 van de Wet Marktpraktijken. Hij is aldus definitief verbonden vanaf het plaatsen van de bestelling bij SKILINE.
 1. Identificatiegegevens en definities

 

Reisorganisator” of “SKTIME” :

 bvba, met zetel te 2000 ANTWERPEN, Orgelstraat 6 en met ondernemingsnummer 535.977.359, met telefoonnummer 03.685 02 10 , met e-mailadres info@skitime.be,

de Website” :

De website verbonden aan de domeinnaam “skiltime.be”, eigendom van SKItime, alsook elke andere website die door SKItime  werd ontwikkeld of zou worden ontwikkeld.

 

de Klant” :

Elke natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst via de Website, zowel voor zichzelf als voor derden.

Partijen” :

De gezamenlijke aanduiding voor SKILINE en de Klant.

een / de Partij” :

De enkelvoudige aanduiding voor, al naargelang het geval, skitime of de Klant.

 1. Algemeen

 1. Deze Bijzondere Voorwaarden zijn samen met de Algemene Voorwaarden van de GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN vzw, die hierna kunnen worden geconsulteerd, van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen SKILINE en de Klant die voortvloeien uit de plaatsing van een bestelling door de Klant bij SKILINE.
 1. Deze Bijzondere Voorwaarden hebben tot voorwerp de bestelprocedure (o.m. via de Website) en het op die manier desgevallend tot stand gekomen reiscontract tussen de Klant en SKILINE te regelen. Deze Bijzondere Voorwaarden omvatten alle noodzakelijke onderdelen ervan, onverminderd eventuele bijkomende voorwaarden die op de bestelbon en het reiscontract zouden worden vermeld.
 1. De Klant zal in het kader van de bestelprocedure, vooraleer hij de bestelling plaatst, van deze Bijzondere Voorwaarden kennis kunnen nemen via een afzonderlijke fase in de bestelprocedure, waarbij hij zal worden verzocht deze goed te keuren (bvb. door het vakje met de tekst “ik bevestig kennis te hebben genomen van de Bijzondere Voorwaarden van SKILINE, deze te begrijpen en ze te aanvaarden” bevestigend aan te vinken), vooraleer hij zal worden toegelaten tot de volgende fase in de bestelprocedure. De bestelling bevestigt het accepteren alsook de toepasselijkheid van deze Bijzondere Voorwaarden alsook de Algemene Reisvoorwaarden van de GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN vzw, die hierna kunnen worden geconsulteerd.

SKItime verbindt zich ertoe een bijkomend exemplaar van deze Bijzondere Voorwaarden alsook van de Algemene Reisvoorwaarden van de GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN vzw toe te voegen aan de bevestiging of de elektronische bevestigingsmail met het reiscontract. Deze Bijzondere Voorwaarden kunnen te allen tijde door de Klant geconsulteerd en opgeslagen worden door het aanklikken van de volgende link . http://www.clv-gr.be/pdf/algemene_voorwaarden.pdf

 
 1. Bestellingen via de Website kunnen enkel worden geplaatst door Klanten met woonplaats of verblijfplaats in België en Nederland.
 1. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De Klant is definitief verbonden na (i) het plaatsen van de bestelling via de Website, en (ii) het bevestigen van zijn akkoord met deze Algemene Verkoopsvoorwaarden. Ook een boeking op aanvraag wordt beschouwd als een definitieve reservering. Het reiscontract komt tot stand op het ogenblik dat de Klant de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis vanwege SKITIME  ontvangt (bvb. per e-mail).  
 1. Bestellingen van de Klant worden steeds geplaatst onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbare accommodatie op de bestemming en, in het geval van groepsreizen en reizen per autocar, onder de opschortende voorwaarde van het bereiken van het minimum aantal deelnemers zoals bepaald in artikel 14.
 1. Van zodra SKITIME de reservering van de Klant heeft ontvangen en aanvaard zal SKITIME zo spoedig mogelijk, en alleszins uiterlijk 21 (éénentwintig) dagen na het plaatsen van de bestelling, de bestelling bevestigen (bvb. door de verzending van een bevestigingsmail aan het door de Klant opgegeven e-mailadres).
 1. Rechts- en handelingsbekwaamheid van de Klant

De Klant verklaart :

 1. Ouder te zijn dan 18 jaar en over de nodige rechts- en handelingsbekwaamheid te beschikken om de bestelling te Plaatsen ;  
 1. Uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden bestellingen te plaatsen.
 1. Beschrijving, beeldmateriaal en waardering van de accommodatie

SKITIME ontvangt de beschrijving, het beeldmateriaal en de waardering van de accommodatie op de bestemmingen die worden voorgesteld op de Website of in haar brochures via derden. SKILINE garandeert geenszins de juistheid, de duidelijkheid, de accuraatheid of de volledigheid van de beschrijving, het beeldmateriaal en de waardering van de accommodatie op de Website en / of in haar brochures. SKITIME is op geen enkele wijze aansprakelijk voor onjuistheden, onduidelijkheden en / of onvolledigheden in de voorstelling van de op de Website of in haar brochures weergegeven accommodatie, noch voor de eventuele schade die daaruit voor de Klant of voor derden zou voortvloeien.  

 1. Prijs en betaling

 1. Op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling is de Klant gehouden tot betaling van een voorschot van minstens 25% (procent) van de totale prijs van de reis (hierna: “de Prijs”).  
 1. De Prijs omvat : prestaties zoals omschreven op de bestelbon.
 1. De prijs voor het vervoer per trein, autocar of boot is berekend volgens de tarieven die golden op 01 juli 2013. De na deze datum meegedeelde toeslagen of kortingen worden netto bij de Prijs gevoegd respectievelijk ervan afgetrokken.
 1. SKITIME heeft evenwel het recht de Prijs aan te passen tot uiterlijk 20 (twintig) dagen voor de dag van het vertrek aan vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), aan verschuldigde belastingen, aan verschuldigde heffingen en aan de toepasselijke wisselkoersen.
 1. De eventuele kosten, belastingen en vormvereisten die verbonden zouden zijn aan bestellingen van buiten België komen volledig voor rekening van de Klant. SKITIME is op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bepaalde betalings-, belastings- en / of aangifteverplichtingen die verbonden zijn aan bestellingen van buiten België.
 1. In geval de Klant opteert voor online betaling via bankoverschrijving, gebeurt dit op rekening skiline KBC of van het reiskantoor.
 1. SKITIME heeft alle mogelijke inspanningen geleverd om de beveiliging en confidentialiteit van de online betaling te optimaliseren, doch is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele diefstal, verlies aan gegevens of elke andere schade die de Klant of een derde zou lijden ten gevolge van de online betaling.
 1. Op de bestemming kan door de accommodatieverstrekker een waarborg worden vereist. Deze moet ter plaatse worden betaald aan de accommodatieverstrekker. Indien een appartement geboekt is en het appartement bij vertrek in orde wordt bevonden, zal deze worden geretourneerd. De overeenkomst tot het stellen van een waarborg is een overeenkomst tussen de Klant enerzijds en de accommodatieverstrekker anderzijds, zonder dat SKITIME hierbij op enigerlei wijze partij wordt, zonder dat SKITIME zich op enigerlei wijze sterk maakt voor de accommodatieverstrekker en zonder dat SKITIME terzake op enige wijze aansprakelijk kan worden gesteld.
 1. De Klant is ertoe gehouden het saldo van de Prijs (na betaling van het voorschot zoals bepaald in paragraaf 1) uiterlijk 30 dagen (dertig) dagen voor de datum van vertrek, of voor het geval de bestelling later gebeurt uiterlijk op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling, te betalen op het rekeningnummer van SKITIME
 1. Wanbetaling

 1. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zoals bepaald in § 1 heeft SKITIME van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van moratoire interesten aan een conventionele interestvoet van 10% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur tot op de datum van volledige betaling.
 1. Door het enkele verstrijken van de vervaldag is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning in toepassing van artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek in gebreke.
 1. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van één of meerdere facturen, worden alle openstaande maar nog niet vervallen facturen die uitgesteld werden door SKILINE aan de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. De aldus opeisbaar geworden facturen geven eveneens vanaf de datum van opeisbaarheid recht op de moratoire interesten zoals bedoeld in § 1.
 1. De niet- of onvolledige betaling door de Klant op de vervaldag zoals bepaald in § 1 is te beschouwen als een ernstige contractuele wanprestatie die SKITIME het recht verleent om zonder voorafgaande ingebrekestelling haar verbintenissen t.a.v. de Klant op te schorten. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van SKITIME om de overeenkomst met de Klant buitengerechtelijk (d.i. zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst) ontbonden te verklaren ten laste van de Klant na de verzending door SKITIME van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven waarna de tekortkoming niet geremedieerd is binnen een respijttermijn van 7 (zeven) dagen of korter voor het geval de datum van Vertrek dichterbij is. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van SKILINE om bijkomende schadevergoeding te vorderen.
 1. SKITIME heeft het recht om betalingen eerst toe te rekenen op eventueel vervallen interesten, de (gerechts)kosten en pas daarna op de openstaande hoofdsom. Elke betaling van de Klant wordt geacht te zijn bestemd voor de regeling van de oudste of meest urgente openstaande schuld, onverminderd het recht van SKITIME om de betaling toe te rekenen op een andere schuld van de Klant.
 1. Promoties, boekingen op aanvraag en voorkeuren

 1. De promoties worden toegepast zoals vermeld onder de prijstabellen op de Website of in de brochures van SKTIME
 1. SKITIME zal eventuele voorkeuren van de Kant overmaken aan de betrokken dienstverlener of accommodatieverstrekker, maar kan deze niet garanderen. SKITIME is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het geval de voorkeuren niet worden ingewilligd.
 1. Reisdocumenten

 1. De reisdocumenten zullen per e-mail worden verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres of postadres. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant om de ontvangst van voormelde e-mail te faciliteren. Op uitdrukkelijk verzoek van de Klant worden de reisdocumenten per gewone post toegezonden aan de Klant. Zolang de Klant in gebreke blijft de Prijs integraal te betalen, zal SKITIME de reisdocumenten niet overmaken aan de Klant, zonder dat SKITIME terzake enige aansprakelijkheid draagt.
 1. Na ontvangst van de reisdocumenten zoals bedoeld in paragraaf 1, is de Klant ertoe gehouden deze op juistheid en volledigheid te controleren. Voor het geval de reisdocumenten onjuist of onvolledig zouden zijn, is de Klant ertoe gehouden onverwijld contact op te nemen met SKITIME. SKITIME wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van laattijdige mededeling door de Klant van onjuistheden of onvolledigheden.
 1. Hoofdelijkheid

De Klant is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de vervulling van alle verplichtingen voortvloeiende uit het reiscontract van alle andere personen die gebruik zullen maken van de door SKITIME (al dan niet via derden) geleverde diensten (bvb. logies, vervoer, etc.) en die worden vermeld het reiscontract. SKITIME gaat er alleszins van uit dat de Klant als lasthebber optreedt van de personen die gebruik zullen maken van de door SKITIME (al dan niet via derden) geleverde diensten (bvb. logies, vervoer, etc.) en die worden vermeld in het reiscontract. De Klant maakt zich alleszins sterk ten aanzien van SKILINE dat de personen die gebruik zullen maken van de door SKILINE (al dan niet via derden) geleverde diensten (bvb. logies, vervoer, etc.) en die worden vermeld in het reiscontract hun verbintenissen t.a.v. SKITIME zullen nakomen.  

 1. Reisduur en uurregeling

 1. Bij reizen waarbij vervoer is inbegrepen en waarbij de reis- en verblijfsduur in de publicatie in dagen is vermeld, worden de dagen van vertrek en aankomst, ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als gehele dagen meegeteld.
 1. De vooropgestelde uren van vertrek en / of aankomst worden steeds informatief gemeld en kunnen wijzigen. Behoudens in geval van lattijdig gesloten contract, zal SKILINE, uiterlijk 7 (zeven) dagen voor de datum van vertrek, de eventuele tussenstops en aansluitingen alsook de door de reiziger in te nemen plaats ter beschikking stellen van de Klant.  
 1. Annuleren

Behoudens voor het geval de Klant een annulatieverzekering heeft afgesloten en de annulering het gevolg is van één van de door de annulatieverzekering verzekerde risico’s, is de Klant een annulatievergoeding (i.d.z.v. een opzegvergoeding) verschuldigd aan SKITIME die overeenstemt met de Prijs van de door de Klant geboekte reis.

 1. Beschikbaarheid en minimum aantal deelnemers

 1. Bestellingen worden steeds aanvaard onder voorbehoud van voldoende beschikbare accommodatie op de bestemming.
 1. Voor bepaalde reizen geldt een minimum aantal deelnemers van 50 uiterlijk 3 weken voor de datum van vertrek. Indien er minder dan 50 hebben geboekt uiterlijk 3 weken voor de datum van vertrek, heeft SKILINE het recht de reis uiterlijk 15 (vijftien) dagen voor de datum van vertrek te annuleren en het reiscontract te beëindigen door de verzending van een kennisgeving aan de Klant. In voorkomend geval zal SKILINE alle reeds ontvangen betalingen vanwege de Klant binnen 15 (vijftien) dagen terugstorten, zonder dat de Klant recht heeft op schadevergoeding.  
 1. Huisdieren

 1. Huisdieren zijn slechts toegelaten op de bestemmingen voorgesteld op de Website en in de brochures van SKILINE na voorafgaande schriftelijke toestemming van SKITIME
 1. Het is niet mogelijk huisdieren mee te nemen in een autocar of ander door SKITIME georganiseerd transport.
 1. De Klant moet in het bezit zijn van een dierenpaspoort wanneer hij zijn of haar huisdier meeneemt.
 1. Het vervoer van het huisdier geschiedt op eigen risico en voor eigen rekening van de Klant. SKITIME kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel of dood van het huisdier ten gevolge van de door de Klant bij SKITIME geboekte reis.
 1. Verzekeringen en aansprakelijkheid

 1. Indien de Klant een annuleringsverzekering heeft afgesloten via SKITIME, is hij verzekerd bij Allianz Global Assistance. Voor de exacte voorwaarden van de annuleringsverzekering wordt verwezen naar Allianz Global Assistance,Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel.of bezogt skitime de polis van een andere verzekeringsmaatschappij aan de klant waarmee hij samenwerkt
 1. Indien de Klant een reis- en bijstandsverzekering heeft afgesloten via SKItime, is hij verzekerd bij Allianz Global Assistance. Voor de exacte voorwaarden van de annuleringsverzekering wordt verwezen naar Allianz Global Assistance,Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel. of bezogt skitime de polis van een andere verzekeringsmaatschappij aan de klant waarmee hij samenwerkt
 1. In het geval van artikel 18, § 2 van de Wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling (B.S. 1 april 1994), zal SKItime de door haar gemaakte kosten ten laste leggen van de Klant.
 1. De aansprakelijkheid van SKItime voor stoffelijke schade en de vergoeding voor derving van reisgenot is alleszins beperkt tot tweemaal de Prijs van het reiscontract.
 1. Verloren voorwerpen

SKItime  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verloren voorwerpen.  

 1. Overmacht

 1. In geval van overmacht in haren hoofde is SKItme bevrijd van om het even welke verbintenis zonder dat de Klant aanspraak kan maken op schadevergoeding.
 1. Voor het geval de omstandigheden van overmacht of de gevolgen ervan langer dan drie (3) maanden blijven aanslepen, neemt de via de Website afgesloten bestelling van rechtswege en zonder kennisgeving een einde. In voorkomend geval verbindt SKILINE zich ertoe eventueel ontvangen gelden vanwege de Klant zo spoedig mogelijk aan de Klant terug te storten.
 1. Klachten en Geschillencommissie Reizen

 1. SKItime kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het geval de accommodatie van de bestemming op de Website niet is aangepast aan andersvaliden.
 1. Klachtenbehandeling
 1. Vóór de afreis

Indien de Klant een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij SKILINE.

 1. Tijdens de reis
Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de Klant zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich –  in deze volgorde – wenden tot de betrokken dienstverleners ter plaatse, tot een vertegenwoordiger van de SKItime, of ten slotte rechtstreeks tot SKItime
 1. Na de reis
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de Klant onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk 1 (één) maand na het einde van het reiscontract bij SKItime per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen, bij ontstentenis waarvan de klacht niet zal worden onderzocht.
 1. Er ontstaat een geschil wanneer een klacht niet in der minne kan worden opgelost, of niet is opgelost binnen 4 (vier) maanden vanaf het einde van het reiscontract, of vanaf de geplande vertrekdatum, indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd. Elk geschil gerezen na het sluiten van een reiscontract over dit contract en waarbij een reiziger betrokken is, wordt uitsluitend behandeld door de GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN vzw, dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel en met uitzondering van geschillen m.b.t. de invordering van openstaande facturen. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake arbitrage (artikels 1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen, zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement. De plaatsing van de bestelling door de Klant impliceert zijn aanvaarding van alle reglementen bepaald door de GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN vzw, inzonderheid van het Geschillenreglement. Het adres van de GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN vzw is Koning Albert II-laan 16, 1000 BRUSSEL (cel arbitrage: tel. 02.277.62.15, fax 02.277.91.00, e-mail clv.gr@skynet.be – cel verzoening: tel. 02.277.61.80, fax 02.277.91.00, e-mail verzoening.gr@skynet.be).  
 1. Varia

 1. De nietigheid, ongeldigheid, niet-afdwingbaarheid en/of onuitvoerbaarheid van één der clausules van deze Bijzondere Voorwaarden tast de wettigheid, geldigheid, afdwingbaarheid en/of uitvoerbaarheid van de rest van deze Bijzondere Voorwaarden en van de via de Website afgesloten bestelling niet aan.
 1. Het gebruik van de Website alsook de relatie die door het gebruik tot stand komt tussen SKItime  en de Klant en tussen SKItime en derden, inclusief de geplaatste bestelling, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.  
 1. In geval van betwisting tussen SKItime  en de Klant zijn, naar keuze van de eiser en al naar het geval, en onverminderd de bevoegdheid van de GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN vzw zoals hiervoor in artikel 21 bepaald, uitsluitend (1) het Vredegerecht van het 2de Kanton, (2) de Rechtbank van Eerste Aanleg te ANTWERPEN, of (3) de Rechtbank van Koophandel te ANTWERPEN, volgens hun respectieve bevoegdheden, bevoegd om kennis te nemen van deze betwisting, onverminderd het recht van SKILINE om te dagvaarden voor de rechtbank die materieel en territoriaal bevoegd zou zijn bij afwezigheid van onderhavig bevoegdheidsbeding[1].

Artikel 21        Annulatie door de reiziger.

§ 1        De reiziger kan ten alle tijden zijn reis annuleren.  Deze annulatie brengt echter kosten met zich mee :

        Tot 8 weken voor afreis 100 euro per persoon.

        Tot 30 dagen voor afreis 50% van de reissom.

        Tot 8 dagen voor afreis: 75% van de reissom.

        Vanaf de 7e dag voor afreis en in geval van “No Show” de volledige reissom.

 1. Algemene Voorwaarden van de GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN vzw

http://www.clv-gr.be/pdf/algemene_voorwaarden.pdf

Pagina  van


[1]

You don't have permission to register